Viti 2017

Në mbështetje të ligjit nr.147/2015 "Për Buxhetin e vitit 2016", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.1, datë 15.01.2016 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2016", më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit sipas modeleve standarte të monitorimit.

RAPORT 4 MUJORI
MONITORIMET JANAR - PRILL 2017

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Prill 2017, sipas modeleve standarte të monitorimit. 

   Relacion shpjegues
  Raportet e monitorimit

RAPORT 8 MUJORI
MONITORIMET JANAR - GUSHT 2017

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Gusht 2017, sipas modeleve standarte të monitorimit. 

Relacion shpjegues
Raportet e monitorimit

RAPORT 12 MUJORI
MONITORIMET JANAR - DHJETOR 2017

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar- Dhjetor 2017, sipas modeleve standarte të monitorimit.

Relacion shpjegues
Raportet e monitorimit

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645