Viti 2014

Në mbështetje të ligjit nr.185/2013, "Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2014", Udhëzimit të Ministrit të Financave nr 2 datë 06.02.2012 “Proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit” si dhe Udhëzimit Plotësues të Ministrit të Financave nr.3/1 datë 17.01.2014 "Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2014", më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit sipas modeleve standarte të monitorimit.

Raport 3 mujori

Monitorimet Janar -Mars 2014

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Mars 2014, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 6 mujori

Monitorimet Janar - Qershor 2014

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Qershor 2014, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 9 mujori

Monitorimet Janar - Shtator 2014

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Shtator 2014, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Raport 12 mujori

Monitorimet Janar - Dhjetor 2014

Më poshtë paraqiten raportet mbi performancën e produkteve të buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2014, sipas modeleve standarte të monitorimit.

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645