Të ardhura

Totali i të ardhurave të realizuara, për Pushtetin Gjyqësor, për vitin 2008 ishte 231176 mijë lekë. Këto të ardhura, në mënyrë analitike, mund t’i grupojmë si më poshtë:

000/ lekë

1. Të ardhura jashtë limitit Viti 2007 Viti 2008
nga pullat, taksa 1% të kërkesë padive 156100 182756
garancitë pasurore 42660 44451
garanci punimesh 804 2008
të ardhura nga INSIG 492 258
derdhje gabim 2474 181
garanci ekspertize 408
tatim në burim 391
gjoba 723
TOTALI 202530 231176

 

2. Të ardhura brenda limitit Viti 2007 Viti 2008
shitje dokumente tenderi 59 9
të ardhura nga njoftimet gjyqësore 950 1956
të ardhura nga penalitetet 2571 362
të ardhura nga fotokopjet 1010 443
të ardhura nga qiratë 1002 952
derdhje gabim 3972
të ardhura të tjera 2674 463
TOTALI 8266 8157

Gjatë vitit 2008, të ardhurat janë përdorur për:

shpërblime për punonjësit 38 mijë leke
shpenzime operative (aktivitete sociale) 373 mijë leke
mjete në ruajtje (garancitë pasurore) 27328 mijë leke
investime (pajisje-mobilie) 255 mijë leke
TOTALI 27739 mijë lekë

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645