Te ardhura

Totali i të ardhurave të realizuara, për Pushtetin Gjyqësor, për vitin 2009 ishte 234,236 mijë lekë. Këto të ardhura, në mënyrë analitike, mund t’i grupojmë si më poshtë:

Të ardhura jashtë limitit Viti 2008 Viti 2009
nga pullat, taksa 1% të kërkesë padive 182,756 199,919
garanci pasurore 44,451 27,824
të ardhura nga INSIG 258 143
ekspert civil 0 107
derdhje gabim 181 353
garanci ekspertize 408 0
tatim ne burim 391 315
gjoba 723 0
TOTALI 231,176 234,236

 

Të ardhura brenda limitit Viti 2008 Viti 2009
shitje dokumente tenderi 9 2
të ardhura nga njoftimet gjyqësore 1,956 1,646
të ardhura nga penalitetet 362 1,953
të ardhura nga fotokopjet 443 440
të ardhura nga qiratë 952 719
të ardhura nga shitje automjeti 0 140
të ardhura të tjera 463 280
TOTALI 8,157 5,509

 

Gjatë vitit 2009, të ardhurat janë përdorur për:
shpërblime për punonjësit 660 000 leke
shpenzime operative(materiale dhe sherbime zyre,mirembajtje etj) 530 000 leke
mjete në ruajtje (garancitë pasurore) 27,957 000 leke
investime (pajisje-mobilje etj) 239 000 leke
TOTALI 29,386 000 leke

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645