Regjistër realizimi të prokurimeve publike

Në zbatim të ligjit nr. 9643 datë 20.11. 2006 "Për prokurimin publik", në mbështetje të V.K.M nr.1, datë 10.01.2007,"Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu I, pika 3/d, "Mbi Raportimin e Realizimeve të Prokurimit Publik", më poshtë paraqiten regjistrat e realizimit të prokurimeve publike të Pushtetit Gjyqësor.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645