Njoftim per vend pune vakant "Specialist Finance në Sektorin e Menaxhimit të Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Investimeve"

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”; Udhëzimit nr. 2, datë 27.03.2015 “Për procesin e plotësimit të vendeve të lira në Shërbimin Civil nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive nëpërmjet konkurrimit të hapur” Njoftojmë për shpalljen e konkurrimit për pozicionin:

1. Specialist Finance në Sektorin e Menaxhimit të Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Buxhetit, Financës dhe Investimeve.

ne linkun me poshte lexoni te plote njoftimin

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645