Marrëdhëniet e punës

Marrëdhëniet e punës në ZABGJ rregullohen me Ligjin Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës të Shqipërisë” dhe aktet e tjera ligjore dhe nënligjore të kësaj fushe.
  • Punësimi dhe ndërprerja e marrëdhënieve të punës të nëpunësve civilë të institucionit kryhet sipas dispozitës ligjore të shërbimit civil.
  • Punësimi dhe ndërprerja e marrëdhënieve të punës për administratën mbështetëse kryhet me Kodin e Punës.
  • Struktura dhe kriteret e punësimit përcaktohen nga Bordi Drejtues, konform dispozitave ligjore në këtë fushë.
  • Pagat e Zyrës janë sipas akteve ligjore në fushën e pagave për shërbimin civil dhe administratën mbështetëse.
  • Vlerësimi i rezultateve në punë është proces i verifikimit të realizimit të përgjithshëm të objektivave të përcaktuara në fillim të periudhës së vlerësimit.

Për informacion të plotë mbi marrëdhëniet e punës në ZABGJ, ju lutemi klikoni këtu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645