Kuadri ligjor

Me poshte do të gjeni informacion, i cili ka të bëjë me udhezime mbi pergatitjen e programit buxhetor afatmesem:

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645