Buxheti i akorduar për Pushtetin Gjyqësor për vitin 2009 dhe realizimi i tij

Planifikimi, detajimi, menaxhimi, realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2009. Situata paraqitet si më poshtë vijon:

Ecuria e fondeve buxhetore per vitin 2009.

Emertimi Buxheti 2009 Buxheti Rishikuar2009 Realizimi 2009 % Realizimit
Paga 1,067,000 1,064,261 957,435 90%
Sigurime Shoqërore 133,000 151,380 142,375 94%
Transferime korrente te brendshme 0 680 680 100%
Transferime tek individi 22,000 31,585 28,077 89%
Shpenzime Operative 252,000 274,774 261,200 95%
Investime 164,350 164,350 155,566 95%
TOTALI 1,638,350 1,687,030 1,545,333 92%


grafik_analiza2009

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645