Buxheti i vitit 2008 dhe realizimi i tij

Planifikimi, detajimi, menaxhimi, realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2008. Situata paraqitet si më poshtë vijon:

Buxheti i akorduar për Pushtetin Gjyqësor për vitin 2008

000 / lekë

Nr EMERTIMI PLAN %
kundrejt totalit
1 Paga 879.490 0.67
2 Sigurime shoqërore 136.000 0.10
3 Shpenzime Operative 240.000 0.18
4 Investime 60.000 0.05
Totali 1.315.490

Realizimi i fondeve buxhetore për vitin 2008

Nr EMERTIMI PLAN FAKT %
kundrejt totalit
1 Paga 845872 787707 93
2 Sigurime shoqërore 137573 131907 96
3 Transferime korrente të brendshme 1923 1751 91
4 Transferime tek individi 27775 24765 89
3 Shpenzime Operative 244240 240883 99
4 Investime 60000 59492 99
Totali 1317383 1246505 95

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645