Analiza vjetore e punës së Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor për vitin 2009

Në zbatim të Ligjit Nr.8363, datë 01.07.1998, “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor” ligjeve dhe akteve nënligjore të shtetit, Rregullores së Zyrës, Programit të punës dhe objektivave të përcaktuara për vitin 2009, po paraqesim analizën vjetore të punës së bërë, nga Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, për vitin 2009.

Zyra gjatë vitit 2009, ka punuar për ndjekjen dhe realizimin e detyrave,për planifikimin, detajimin dhe menaxhimin me efektivitet të fondeve buxhetore. Nga stafi i Zyrës është bërë përpjekje për arritjen e objektivave të caktuar, nëpërmjet realizimit në kohë dhe me cilësi të detyrave.

Analiza është fokusuar në realizimin e detyrave funksionale, në evidentimin e problemeve dhe të specifikave për vitin 2009, buxhetin e vitit 2010 dhe detyrat që dalin për të ardhmen.

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara.
© 2014 Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

Vendodhja : Gjykata për Krimet e Rënda
Rruga Jordan Misja Tiranë, Albania
Tel./ Fax. 00355 4 22 48 645